solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

Postup pri vstupe do zariadenia, podmienky prijatia

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z..
Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, poštou alebo elektronickou poštou do zariadenia Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

formular