solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

Poskytované služby

V ZpS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová
Rozsah poskytovanej sociálnej služby: celoročná
Miesto: Solidaritas n.o., Zariadenie pre seniorov, Nemocničná 6669/1A, Šaľa 927 01, sídlo: Solidaritas n.o., Trstice 659, 925 42

V zariadení pre seniorov sa
 1. poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,
 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 2. zabezpečuje záujmová činnosť
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť
 1. Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár.
 2. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti a opatrovateľky v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Stravovaniestravovanie
 1. Strava sa podáva päťkrát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Pri diabetickej diéte aj druhá večera.
 2. V Zariadení pre seniorov Solidaritas sa podávajú tieto druhy stravy
  • racionálna
  • diabetická
  • prípadne ďalšie potrebné diéty, ktoré určí lekár, ale až po prekonzultovaní s riaditeľom Zariadenia pre seniorov (po posúdení ekonomických a personálnych možností Zariadenia pre seniorov).
 3. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami, alebo majú problémy pri žuvaní sa jedlá na požiadanie mixujú.
Pobyt mimo zariadenia
 1. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotných dôvodov prijímateľa sociálnej služby.
 2. Prerušenie starostlivosti (dovolenka) sa prijímateľom sociálnej služby zariadenia umožní na základe ich žiadosti. Dovolenku treba nahlásiť minimálne deň pred plánovaným odchodom u riaditeľa alebo u vrchnej sestry.
 3. Keď je prijímateľ sociálnej služby pre nemoc umiestnený v nemocnici, zachová sa mu miesto v zariadení pre seniorov až do jeho návratu.
Návštevy

Prijímateľov sociálnej služby odporúčame navštíviť denne v čase od 14:00 h. do 18:00 h.

Duchovná činnosťkaplnka

Duchovná činnosť sa poskytuje v kaplnke a v spoločenskej miestnosti. Každý mesiac je v spoločenskej miestnosti katolícka svätá omša a pred prvým piatkom v mesiaci sa koná aj sv. spoveď. Každý týždeň našich klientov navštívia rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.