solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov prijímateľov sociálnej služby / zákonných zástupcov / opatrovníkov / iných rodinných príslušníkov


Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre naše zariadenie Solidaritas n.o., Trstice 659, 925 42 je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


Poskytovateľ sociálnej služby – prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva vaše údaje?


Solidaritas n.o., Trstice 659, 925 42
IČO: 45739013
Kontakt na prevádzkovateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ďalej len „prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?


Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a doložením fotokópií lekárskych vyšetrení:

 1. meno, priezvisko, titul,
 2. rodné číslo, dátum narodenia,
 3. miesto trvalého alebo prechodného pobytu,
 4. rodinný stav,
 5. štátne občianstvo,
 6. sociálne postavenie,
 7. údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
 8. údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
 9. telefónne číslo, e-mail,
 10. číslo občianskeho preukazu,
 11. ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

 1. Pri podaní Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (ďalej len „žiadosť“) – spracúvanie osobných údajov pre účely vedenia žiadosti v poradovníku čakateľov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
 2. Pri príjme do zariadenia - spracúvanie osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Solidaritas n.o. používa na evidenciu prijímateľov sociálnej služby počítačový software, v ktorom eviduje všetky osobné údaje, vrátane zdravotníckej dokumentácie.
 3. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 4. Pri vybavovaní sťažností – oprávnený záujem prevádzkovateľa, za účelom, aby mal možnosť reagovať na sťažnosti a napraviť prípadné nedostatky v poskytovaní našich služieb vytknuté v sťažnosti. Súčasne musí byť naše zariadenie schopné preukázať vybavenie sťažnosti. V rámci vybavovania a evidencie sťažností naše zariadenie spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, resp. osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie sťažnosti (zväčša ide o kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mail), pričom sťažnosti môžu byť aj anonymné – Smernica č. 33 o sťažnostiach, pripomienkach a námietkach, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 5. Pri sociálnej činnosti - spracúvanie osobných údajov pre účely sociálneho poradenstva, vypracovania individuálnych plánov, adaptačného procesu - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 6. Pri pohľadávkach – spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie a vymáhania pohľadávok - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 7. Na základe Vášho súhlasu – na marketingové účely pri podujatiach organizovaných v zariadení môže byť vytvorená foto a video dokumentácia, ktorá môže byť použitá za účelom propagácie podujatia a zverejnená v kronike zariadenia a na webových stránkach. Poskytnutý súhlas na tieto marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla prevádzkovateľa, alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo pre účely prevádzkovateľa za účelom poskytovania služieb:

 • zdravotná starostlivosť – obvodný/ odborný lekár, zdravotnícke zariadenia
 • správca e-mailovej schránky
 • správca webovej stránky
 • v rámci zákonnej súčinnosti – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, orgány verejnej moci
 • mestské a obecné úrady
 • právne služby – súdy, notári, exekútori
 • pohrebné služby

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?


Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich sním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem prevádzkovateľa na ich spracúvaní. Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.solidaritas.eu ste oprávnený si od prevádzkovateľa uplatniť:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

 • Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva vyššie uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.
 • Právo súhlas odvolať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 • Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 3. V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
 4. Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.