solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

Cenník

Cenník sociálnej služby, platný od 01.05.2022

Racionálna strava

Úhrada za 1 deň/€: 18,30 €

-------------------------------------------------------

Stravná jednotka: 6,10 €

Ubytovanie: 7,20 €

Upratovanie, pranie, žehlenie,                   

údržba bielizne: 5,00 €

-------------------------------------------------------

Platba za 28 dní: 512,40 €

Platba za 29 dní: 530,70 €

Platba za 30 dní: 549,00 €

Platba za 31 dní: 567,30 €

Diabetická strava

Úhrada za 1 deň/€: 18,60 €

-------------------------------------------------------

Stravná jednotka: 6,40 €

Ubytovanie: 7,20 €

Upratovanie, pranie, žehlenie,                        

údržba bielizne: 5,00 €

-------------------------------------------------------

Platba za 28 dní: 520,80 €

Platba za 29 dní: 539,40 €

Platba za 30 dní: 558,00 €

Platba za 31 dní: 576,60 €

 

Celodenná strava

 

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

II.večera

Spolu

racionálna

0,75 €

0,54 €

2,44 €

0,54 €

1,83 €

xxx

6,10 €

 

12%

9%

40%

9%

30%

 

100%

diabetická

0,75 €

0,54 €

2,44 €

0,54 €

1,83 €

0,30 €

6,40 €

 

12%

8%

38%

8%

29%

5%

100%

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenie za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac, najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:

  1. bankovým prevodom
  2. v hotovosti

V prípade vrátenia a zúčtovania úhrady a platby za sociálnu službu je poskytovateľ povinný postupovať podľa ustanovení zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

  • ubytovanie, stravovanie,
  • upratovanie obslužné činnosti –, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravu, odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby sa považuje deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v zariadení nezdržuje celých 24 hodín.