solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

Krízové opatrenia v súvislosti s infekciou COVID-19

Krízový plán

Krízové opatrenia v súvislosti s infekciou COVID -19

Vedenie ZPS 11.3.2020 určil interný krízový tím pre prípad vzniku karantény v zariadení a iných krízových udalostí. Podmienkou je osobná prítomnosť členov krízového štábu v čase krízy v zariadení.

Interný Krízový tím  ZPS Solidaritas

Ing. Csaba Balogh – štatutár n.o. Solidaritas

Mgr. Melinda Balogh Juhos- manažérka ZPS Solidaritas

Bc. Nataša Komlósiová- vedúca sestra Zps Solidaritas

Mgr. Ibolya Benkőová – socialna pracovníčka

Preventívne opatrenia, (aby sa nákaza nedostala do zariadenia)
 • V zariadení platí od 6.3.2020 zákaz návštev.
 • Zamestnanec je povinný nahlásiť:

kontakt s osobou, ktorá pricestovala zo zahraničia a je v povinnej karanténe 14 dní, alebo

kontakt s osobou, ktorá by mohla byť infikovaná koronavírusom, alebo

kontakt s osobou, ktorá bola v rizikovom prostredí, alebo

že zamestnanec mohol byť z akýchkoľvek dôvodov infikovaný koronavírusom,

povinnosť nahlásiť túto skutočnosť zamestnávateľovi (najlepšie telefonicky, alebo emailom) a požiadať o usmernenie ohľadne ďalšieho postupu resp. potreby karanténnych opatrení. Rovnako je zamestnanec povinný zamestnávateľovi nahlásiť nariadenú karanténu a bezodkladne doručiť dočasnú práceneschopnosť svojmu zamestnávateľovi.

 • Zamestnanci sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo prevádzky
 • Pri vstupe do zamestnania zamestnávateľ sa má podrobiť kontrole merania telesnej teploty, zamestnanec u ktorého je zistená zvýšená telesná teplota nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Aktívny skríning všetkých klientov: Zariadenia vykonávajú aktívny skríning všetkých klientov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z obyvateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Obyvatelia so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať
 • Všetky skupinové aktivity v interiéroch sú zrušené od 6.3.2020, terapie prebiehajú iba individuálne v izbách
 • Raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách od 6.3.2020
 • Klienti ak idú do vonkajšieho areálu, či prechádzajú spoločným priestorom majú povinnosť nosiť rúška. Látkové rúška sú vyprané a vyžehlené denno-denne večer.
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 v ZPS Solidaritas

V prípade, ak sa ochorenie prejaví počas denných aktivít, a vznikne dôvodné podozrenie na vírusové respiračné ochorenie, takýto klient má byť bezodkladne izolovaný v izolačnej alebo samostatne vyčlenenej miestnosti, kde je zabezpečené vetranie.

V prípade, ak je u klienta podozrenie na infekciu COVID-19, alebo respiračné ochorenie (chrípka, nádcha) je pracovníkom primárne kontaktovaný ošetrujúci lekár všeobecný lekár pre dospelých, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ v mieste kraja ( NR – 0948 495 915) pre určenie ďalšieho postupu.

V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19, ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie/ vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v zariadení sociálnych služieb chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka miestne územného RÚVZ.

Zabezpečenie izolácie príznakového prijímateľa/

V starostlivosti o tohto klienta sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným pacientom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej techniky.

 • Určení zamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných ochranných pomôckach ( v okuliaroch, s rúškom - prípadne respirátorom a so štítom, v ochrannom obleku (chránená hlava), návlekmi na topánkach a s rukavicami).
 • POSTUP vyzlečenia intervenčných ochranných pomôcok:
 • Ochranný overal (oblek)
 • Návleky na topánky
 • Ochranné okuliare
 • Ochranné rúško plátené, alebo jednorázové (respirátor)
 • Jednorazové rukavice (vrchné a spodné)

Ochranné pomôcky označené červenou dať do nádoby s dezinfekčnou tekutinou, ostatné vyhodiť do určených vriec- biohazard

 • Denne dezinfikuje izbu aj predmety (striedavo: raz prostriedkom z chlóru 500 mg/1 l vody a po pár hodinách s obsahom etanolu 60%), Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, ktorí sa o prijímateľa starajú (nie upratovačka, ktorá upratuje neinfikované izby)
 • Pred vstup do miestnosti umiestniť uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom (na odhadzovanie jednorazových ochranných pomôcok)
 • Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu s dezinfekčnou tekutinou na dezinfekciu okuliarov (prípadne látkového rúška).
 • Podľa inštrukcií lekára zamestnanci naďalej sledujú zdravotný stav, sledujú životné funkcie.
 • Infikovaným prijímateľom sa raňajky, obedy a večere podávajú v jednorazových riadoch a s jednorazovým príborom, ktoré sa po použití vyhadzujú.
 • Denne sa vymieňa posteľná bielizeň a viac krát použiteľné  intervenčné pomôcky, ktoré sú vyprané vo vopred vyhradenej práčke (sivá).
 • Chorý klient má používať rúško, ktoré sú následne bezpečne uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako biohazard (biologický odpad) alebo aspoň v 2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontaminácii okolitého prostredia mimo izbu izolovaného klienta. Na tento biohazard je vyčlenený uzatvorená miestnosť v suteréne zariadenia: toaleta na konci chodby. Následne má byť tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).

Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré mu v prípade, že ich nemá, zabezpečia Štátne hmotné rezervy. Personál je vzdelávaný podľa vnútorných predpisov poskytovateľa sociálnej služby a pokynov RÚVZ. Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ-om odoslaný sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti. Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov, ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ v manažmente ďalších klientov a pracovníkov zariadenia. Chorý klient má sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované . Klient mal by použiť samostatnú toaletu, ktorá je k dispozícií pri izolačke.

Manipulácia s odpadmi

Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Tento odpad bude dočasne umiestnený v uzavretej miestnosti v suteréne (toaleta).

Miesto vyzliekania OOPP:

Ideálne je vyčleniť aj kúsok chodby pred izbou ako špinavú zónu a tam vytvoriť priestor na vyzliekanie OOPP. OOPP zamestnanci vyzliekajú ešte v špinavej zóne. Preto je tam treba umiestniť koše na vyhadzovanie infekčných OOPP, ale aj nádobu na  dezinfekciu štítu, či okuliarov. (nádobu s vekom po vložení predmetov zvonka dezinfikovať ešte v špinavej zóne preniesť nádobu do čistej zóny kde v kúpeľni na to určenej dokončíte dezinfekciu predmetov v rukaviciach a v rúšku). Na mieste vyzliekania musí byť umiestnené zrkadlo a plagát nákres vyzliekania OOPP.

Miesto obliekania OOPP:

Respirátor (ak bol chránený štítom) až v čistej zóne / pri dverách izby, kde musí byť aj dezinfekcia. Ak sa zamestnanec omylom dotkne prednej časti respirátora, musí si hneď dezinfikovať ruky.

Čisté OOPP si obliekajú ešte v čistej zóne. Kde je krabica s rukavicami, igelitové zástery, tiež dezinfekcia a ostatné nové intervenčné OOPP, a dezinfikované okuliare, alebo štíty a umiestnenie zrkadla – pre kontrolu bezpečného nasadenia si OOPP a plagát nákres obliekania OOPP

A. Čistá zóna:

COVID zóna 1 (karanténna izba – 14 dní) – základný stupeň OOP

 • Klienti bez príznakov s testami nie staršími ako 48 hodín
  1. Novoprijatý klient
  2. Klient vrátený z hospitalizácie (ale aj jednodňového vyšetrenia)

B. Špinavá zóna:

COVID zóna 2 (izolačná izba – do výsledku testu na Covid – 19) – intervenčné OOP

  1. Klient s príznakmi (stačí jeden príznak)
  2. Klient bez príznakov, ktorý bol v styku s klientom s príznakmi
  3. Klient bez príznakov, ktorý bol v styku s klientom, či zamestnancom bez príznakov, ale s pozitívnym testom na Covid – 19

COVID zóna 3 (infekčná izba – do vyliečenia) – intervenčné OOP

 • Klient, ktorý má pozitívny test na COVID – 19 zostáva na izbe do vyliečenia a do výsledku 2. opakovaného testu na COVID – 19
Druhy ochranných osobných pomôcok OOP
 • RÚŠKA

Správne nasadenie:

- pred nasadením si umyť a dezinfikovať ruky

- zvonka riasenie smerom dole

- nedotýkať sa prednej časti (iba gumičiek či šnúrok)

- zatiahnuť, aby boli čo najmenšie medzery od tváre

 • Jednorázové rúško / maximálne 3-4 hodiny (alebo do zvlhnutia)
 • chráni okolie, menej
 • Látkové rúško / výmena po 4 hodinách (2 kusy na jednu pracovnú smenu)
 • Zber do samostatného koša
 • Prať na 90 stupňov C dezinfekčných práškom (alebo zaliať vriacou vodou a potom prať na 60 stupňov C) a žehliť za vlhka suchou žehličkou bez pary
 • RESPIRÁTORY

Správne nasadenie:

 • Tak aby ste necítili prúdenie vzduchu z bokov
 • Respirátor FFP3 (účinnosť 98%)
 • Respirátor FFP2 (účinnosť 95%)
 • NR znamená jednorazové použitie
 • R znamená opakované použitie (možnosť dezinfekcie)
 • Respirátor bez ventilu chráni nositeľa aj okolie
 • Respirátor s ventilom nechráni okolie pred infekčným nositeľom (cez respirátor
 • s ventilom je nutné mať rúško, ak chcete chrániť aj okolie a nielen seba pred okolím)
 • Je možné použiť rovnaký respirátor na klientov v rovnakej zóne, ak nie je znečistený, alebo poškodený

Rozdelenie OOP podľa použitia v Covid zónach (izbách):

 • Základný stupeň ochrany (bežné izby a Covid zóna 1 – karanténna izba)bežní a)

a) klienti na bežných izbách

b) noví a z nemocníc s negatívnym testom

 • Rúško
 • Rukavice
 • Dezinfekcia
 • Intervenčný stupeň ochrany ( Covid zóny 2 a 3 – izolačná a infekčná izba)
 • klienti s príznakmi
 • tí čo boli v styku s klientami a zamestnancami s príznakmi, či bez príznakov ale s pozitívnym testom na COVID – 19
 • tí, s pozitívnym testom na COVID – 19
 • Respirátor (FFP2, alebo N95, KN 95 – 92-95% účinnosť, alebo FFP3 98% účinnosť)
 • Rukavice (2 páry naraz na sebe)
 • Štít (lepší ako okuliare – lebo chráni aj respirátor)
 • Ochranný odev:
 • plášť, alebo overal – nepriepustnosť vírusov
 • Ochranný plášť empír s vode odolnou úpravou priepustný na vírusy + igelitová zástera
 • Igelitový plášť (pre prípad, že oberal, alebo empír plášť nemá vode odolnú úpravu)
 • Ochranné čiapky
 • Plná umývateľná obuv, alebo návleky na bežnú pracovnú obuv
 • Dezinfekcia s virucídnym účinkom
Plánovanie koordinácia, informovanosť

Opatrenie

termín

zodpovedá

splnené

Vedenie ZSS má pravidelné stretnutia, operatívne reaguje na situáciu, kontroluje plnenie krízového plánu v prípravnej časti.

Každý pracovný deň

Melinda Balogh Juhos

 A

Vedenie ZSS určí interný krízový tím pre prípad vzniku karantény v zariadení a iných krízových udalostí. Podmienkou je osobná prítomnosť členov krízového štábu v čase krízy v zariadení.

12.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

Je vykonávaný denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí. Sú sledované správy Úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR a sú zasielané maximálne 1x denne vedúcim pracovníkom e-mailom.

Každý deň

Melinda Balogh Juhos

A

 

Je pripravený plán krízových opatrení v jednom dokumente, ktorý je k dispozícii vedúcim zamestnancom a krízovému tímu (Poznámka: vypracujte  si  systém  komunikácie a informovanosti zamestnancov, rodinných príslušníkov a klientov s dôrazom na zníženie paniky, pripravte si jasné vety jednoduchej a nestrašiacej komunikácie v prípade karantény, navrhnite izolačné miestnosti, zhromaždite kontakty na lekárov, RÚVZ, rodinných príslušníkov a blízke osoby, samosprávu)

– e-maily aj telefonické, zosumarizujte potreby klientov: napr. lieky, jednotlivé služby, aby ste vedeli pohotovo odovzdať lekárom, hygienikom RÚVZ alebo záchranárom pri prevoze klienta do zdravotníckeho zariadenia, pokyny a odporúčania)

16.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

V prípade potreby majte na viditeľnom mieste kontakt na príslušný RÚVZ v prípade potreby konzultácie so žiadosťou o odporúčania postupu pre zariadenie.

12.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového plánu. Krízový plán nie je voľne k dispozícii na šírenie medzi zamestnancami z dôvodu zabránenia panike. Krízový plán tvorí podľa dostupných odporúčaní ÚVZ SR, RÚVZ a MZ SR krízový tím.

12.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

 

Verejnosť a príbuzní sú informovaní o spracovaní krízového plánu (ktorého súčasťou je zákaz návštev a spôsob kontaktu napr. telefonického so zamestnancami a chorými alebo exponovanými klientami) na webe, príp. e-mailom, je určená kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky. Táto osoba je všetkým známa a všetci zamestnanci odkazujú k informáciám na túto osobu. Sú určené hodiny, v ktorých sú otázky zodpovedané. Krízový plán nie je verejnosti a klientom poskytovaný.

16.3.2020

Melinda Balogh Juhos

0908/430 869

Denne od 9.00 do 16:00

A

Návštevníkom, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, je odporúčané, aby nenavštevovali zariadenie po dobu 14 dní a riadili sa pokynmi ÚVZ SR a MZ SR.

     

V prípade návštev klientov s kognitívnym deficitom je zaistená evidencia  návštev v špeciálnom zošite vrátane emailu,  telefónneho  čísla  a presnej  adresy  trvalého  a prechodného pobytu návštevy.

     

V prípade odporúčania ÚVZ SR je zariadenie pre návštevy uzavreté.

Od 6.3.2020

   

Komunikáciu s médiami vedie výhradne riaditeľ / ka, prípadne tlačový hovorca, či iný riaditeľom určený zamestnanec.

 

Csaba Balogh

0908 712 907

 

 

Klienti ZSS sú informovaní o spracovaní krízového plánu prostredníctvom sociálnych pracovníkov, a to v adekvátnej forme.

Denno denne

Ibolya Benkőová

A

Zamestnancom je vydaný pokyn o povinnosti informovania zamestnávateľa telefonicky v prípade (ich alebo ich rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb) ciest do krajín s výskytom nákazy a musia sa riadiť podľa pokynov RÚVZ.

16.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

Je  zavedené   zvýšené   umývanie   rúk   a v prípade   prítomnosti   chorých   klientov  s respiračnými infekciami (COVID-19, ale aj chrípka) môže byť doplnená aj dezinfekcia rúk v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby (podľa aktuálneho odporúčania ÚVZ SR, RÚVZ a MZ SR).

10.3.2020

Nataša Komlósiová

A

Zamestnancom krízového štábu sa odporúča mať k dispozícii telefóny prepojené pomocou skupinovej komunikácie napr. cez WhatsApp. Vzájomná komunikácia má byť cvične odskúšaná.

14.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

 

Je vykonané vzdelávanie personálu o povahe vírusu a zopakované pravidlá respiračnej hygieny a hygieny rúk ako aj dôkladná dezinfekcia prostredia vrátane kľučiek na dverách a toaliet (používajú sa bežne odporúčané prostriedky pokiaľ nie je karanténa – v takom prípade prehodnotí použitie prostriedkov RÚVZ, dovtedy sa postupuje štandardne).

14.3.2020

Nataša Komlósiová

A

 Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Opatrenie

termín

zodpovedá

splnené

Je pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami . Prostredníctvom zoznamu sa   zabezpečí   ich   včasné   informovanie   o odporúčaniach   pre   krízový   pobyt    v zariadení.

14.3.2020

Nataša Komlósiová

 

Nie je potrebné zháňať zdravotnícky materiál, rúška, objednávať respirátory, ochranné okuliare, rukavice a pod. V prípade karantény bude toto zabezpečené príslušným RÚVZ. (Poznámka: manažment ani zamestnanci nemajú podliehať panike a stresu pre zabezpečenie týchto prostriedkov). Urobte iba zoznam v súčasnosti dostupného zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu. – viď prílohu

14.3.2020

Nataša Komlósiová

 

 

Je spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v ZSS, t.j. vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu pre prípad nariadenia rozsiahlejšej izolácie v zariadení. Toto bude koordinované v detaile RÚVZ-om, ak taká situácia nastane. Krízový tím si pripraví iba plán prechodného preskupenia klientov a vytvorenia minimálne 2 tzv. izolačných miestností so samostatným WC , prípadne kúpeľňou (ak to je možné).

13.3.2020

Melinda Balogh Juhos

 

Je k dispozícii zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb, ktoré v prípade personálnej núdze:

a)  budú vykonávať, (hygiena na izbe klienta, toaleta-výmena inkontinentných pomôcok 3x denne a p.p.,  podávanie stravy 5-6 denne)

b)  nebudú vykonávané. (celkový kúpeľ)

14.3.2020

Nataša Komlósiová

A

 Organizácia obslužných prevádzok

Opatrenie

termín

zodpovedá

splnené

Je zostavený týždenný jedálny lístok s maximálnym podielom trvanlivých surovín a jednoduchých jedál.

16.3.2020

Nora Gyoriova

A

Pokiaľ dôjde k výpadku technických služieb, je určené miesto, kde bude odpad uskladnený a ako bude označený.

13.3.2020

Melinda Balogh Juhos

A

Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti

Opatrenie

termín

zodpovedá

splnené

-       Je k dispozícii zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia karantény a povolania do zariadenia ku krízovej službe (karimatka, spací vak, základné lieky pre svoju potrebu, oblečenie na 1 deň.)

-       Sú určené miestnosti na vytvorenie spální pre personál – spoločenská miestnosť, jedáleň, kaviarnička, kaplnka.

16.3.2020

Melinda Balogh Juhos

 

Je vytvorený zoznam psychologických intervencií pre ukľudnenie klientov, ich rodín, samotných zamestnancov..

16.3.2020

Ibolya Benkoova

 
Zoznam dezinfekčných prípravkov

Bann Kaz  - tekutý dezinfekčný prípravok na plochy s obsahom kvartérnych amóniových zlúčenín

Kvart plus v–  tekutý dezinfekčný prípravok na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a malých plôch

Banox WC gél

Aktivit dezinfekčný sprej bez chlóra

Pantra 05 - sanitárny čistič koncentrát

Chiroderm– hypoalergénny prípravok na dezinfekciu rúk a pokožky na báze izopropanolu

Kvart Forte– na rýchlu dezinfekciu plôch a predmetov, na prevenciu plesne nôh

Antibakteriálne mydlo

Dôležité telefónne čísla

Spôsob komunikácie so zamestnancami a chorými

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky zamestnancov, rodinných príslušníkov

Mgr. Melinda Balogh Juhos – 0908 430 869

Určené hodiny na zodpovedanie otázok: každý deň od pondelka do nedele od 9-:00 do 16:00, podľa potreby aj mimo stanovených hodín

Telefónny zoznam zamestnancov

Manažérka ZPS

Mgr. Balogh Juhos Melinda – 0908 430 869

Štatutár n.o.

Ing. Csaba Balogh – 0908 712 907

Vrchná sestra

Komlósiová Nataša – 0915 166 136

Zozam ostatných zamestnancov je k dispozícií v zariadení

Zoznam ošetrujúcich lekárov

Zoznam je k dispozícií v zariadení

 

RÚVZ Nitra  0948 495 915

 

Telefónny zoznam rodinných príslušníkov

Zoznam je k dispozícií v zariadení

Tabuľka služieb za máj 2020

je k dispozícií v zariadení

Krízový plán bol spracovaný 11.3.2020 na základe odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aktualizovaný 6.5.2020 na základe odporúčaní Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

Materiál spracoval: Melinda Balogh Juhos, manažérka ZPS Solidaritas, člen interného krízového štábu